joi, 25 aprilie 2013

PROGRAMUL „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”

PROGRAMUL „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
Săptămâna 1-5 aprilie 2013

A. Prevederi generale
1. Săptămîna 1-5 aprilie 2013 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit "Să știi mai multe, să fii mai bun". În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul "Să știi mai multe, să fii mai bun" se va desfăşura în conformitate cu un orar special.
2. În perioada 1-5 aprilie 2013, Ministerul Educaţiei Naționale organizează fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ şi, după caz, ale concursurilor şcolare.
3. În programul "Să știi mai multe, să fii mai bun", elaborat şi organizat de fiecare unitate de învăţământ, vor fi incluşi toţi copiii preşcolari/elevii şi toate cadrele didactice care nu participă la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare.

B. Planificarea şi aprobarea programului
1. Pentru elaborarea programului de activităţi, în timpul primului semestru se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenţie, şi cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor se vor desfaşura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.
2. Modalitatea de selecţie a activităţilor propuse se decide la nivelul unităţilor de învăţământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, astfel încât proiectele şi activităţile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii şcolare, fiind un rezultat al opţiunilor acesteia.
3. Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată, durata acestora, modalităţile de organizare şi responsabilităţile se stabilesc în consiliul profesoral şi se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
4. Consilierul educativ din unitatea de învăţământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în calendarul activităţilor educative ale unităţii de învăţământ, ca domeniu distinct: programul "Să știi mai multe, să fii mai bun".
5. Conducerea unitătăţii de învăţământ va asigura popularizarea programului "Să știi mai multe, să fii mai bun" la nivel local, pentru crearea unui impact pozitiv al activităţilor organizate, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în comunitate.

C. Conţinutul şi organizarea programului
1. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unităţii de învăţământ, care să urmărească şi să permită realizarea unor obiective educationale prin activităţi care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
2. Proiectele se pot organiza şi în consorţiile şcolare, în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu organizaţii neguvernamentale, cu palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare, cu direcţiile de tineret şi sport, taberele şcolare, cu instituţii culturale şi ştiinţifice (institute de cercetări, facultăţi etc.), cu poliţia, jandarmeria, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, direcţiile de sănătate publică, agenţiile pentru protecţia mediului etc.
3. Atât elevii, cât şi cadrele didactice vor alege activităţile la care doresc să participe din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinţilor care doresc acest lucru, precum şi a altor parteneri.
4. Fiecare activitate la care participă copii preşcolari/elevi trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activităţi organizate, conducerea unităţii de învăţământ şi cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preşcolari/elevilor şi a securităţii acestora.

5. Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului "Să știi mai multe, să fii mai bun" pot include, fară a se limita la acestea:
¨      Activităţi culturale;
¨      Activităţi tehnico-ştiinţifice;
¨      Activităţi sportive;
¨      Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.);
¨      Activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţa de calculator, siguranţa pe internet etc.);
¨      Activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
¨      Activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc.
Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:
¨      ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică;
¨      competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al
            localităţii sau al judeţului;
¨      mese rotunde, dezbateri;
¨      activităţi de voluntariat sau de interes comunitar;
¨      campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenţei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
¨      proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
¨      educaţie de la egal la egal (peer-education);
¨      schimburi de experienţă;
¨      vizite de studii;
¨      tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare;
¨      parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte.

D. Monitorizare si evaluare
1. Activităţile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menţionate, acoperind cel puţin numărul de ore prevăzut în orarul obişnuit al şcolii atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.
2. După aprobarea de către consiliul de administraţie, programul adoptat devine obligatoriu atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.
3. Elevii au obligaţia de a participa la activităţile pentru care s-au înscris, absenţele fiind înregistrate în catalog, la rubrica "Purtare".
4. Activităţile aprobate se vor menţiona în condica de prezenţă a cadrelor didactice şi vor fi monitorizate de conducerea unităţii de învăţământ. Directorul unităţii de învăţământ, consilierul educativ şi seful comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii vor monitoriza şi vor evalua activităţile din programul "Să știi mai multe, să fii mai bun".
5. După desfăşurarea fiecărei activităţi responsabilii vor preda comisiei de monitorizare proiectul activităţii şi materialele rezultate în urma desfăşurării acesteia
 ( portofolii, pliante, fotografii, etc. ), precum şi prezenţa elevilor .
5. Inspectoratele şcolare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza activităţile organizate de unităţile de învăţământ în cadrul programului "Să știi mai multe, să fii mai bun".
6. Dupa încheierea vacanţei de primăvară, în fiecare unitate de învăţământ, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activităţilor organizate, rezultatele educaţionale ale acestora, precum şi modalităţile de ameliorare a planificării şi organizării programului "Să știi mai multe, să fii mai bun". La activitatea de analiză în cadrul consiliului profesoral vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor, care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unităţii de învăţământ va prezenta  un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate.
7. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele şcolare vor include în raportul privind starea învăţământului un capitol referitor la relevanţa şi valoarea formativă a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul programului "Să știi mai multe, să fii mai bun", evidenţiind nivelul interesului
manifestat de elevi şi de cadrele didactice faţă de organizarea şi desfaşurarea acestuia.


joi, 20 septembrie 2012

PROIECT LEONARDO DA VINCI


Titlul proiectului - Plasament european pentru o mai bună integrare pe piaţa muncii a viitorilor lucrători din industria mobilei

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC IULIU MOLDOVAN ARAD

Partener de primire: Carpinteria Y Montajes Naranjo Granada

Partener intermediar: MEP Europrojects Granada

Grup ţintă - 16 elevi din clasa a XI-a, calificarea tehnician designer mobilă si amenajări interioare

Obiectivele proiectului

1.Perfecţionarea aptitudinilor şi competenţelor specifice calificării, într-un mediu de lucru european, în scopul facilitării inserţiei profesionale a viitorilor absolvenţi.

2.Îmbunătăţirea experienţei personale şi a abilităţilor lingvistice prin contactul nemijlocit cu o altă realitate europeană.

3.Consolidarea relaţiei de parteneriat, care să permită contacte ulterioare, atât prin proiecte finanţate de către U.E, cât şi din alte surse.

Teme abordate:

T1.Dimensionarea produselor de mobilier pe bază de elemente tipizate,modulate

T2.Tehnologii modene de fabricaţie a mobilei corp-producerea panourilor

T3.Tehnologii moderne de fabricaţie a mobilei corp-montaj

Perioada plasamentului:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More